Общи правила и условия

Всички, които използват този уебсайт, са длъжни да се запознаят с настоящите Общи условия за ползване. Като използвате този уебсайт, вие се съгласявате и потвърждавате, че разбирате настоящите Общи условия за ползване, съгласни сте с тях и ги приемате. В случай, че не приемате тези условия, моля не използвайте този уебсайт. Доставчикът си запазва правото да променя тези Общи условия, като актуализира публикацията им на уебсайта.

I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите Общи условия за ползване регулират отношенията между доставчика на платформата за електронна търговия tiptop.bg (наричана по-долу за краткост „Платформата“) Ти Пропъртис ЕООД , ЕИК 175145391, ДДС номер BG 175145391, със седалище и адрес на управление: гр. София ул.Рибен буквар, бл.12, вх.9, ап.234 (наричано по-долу за краткост Доставчик“) и потребителите на платформата (наричани по-долу за краткост „Потребители“), и са обвързващи за Доставчика и Потребителите (заедно наричани по-долу за краткост „Страните“.

2. Платформата е достъпна чрез този уебсайт на адрес http://tiptop.bg. Потребителите имат възможност да разглеждат предлаганите в Платформата стоки, техните характеристики, цени и условия за доставка, да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба от разстояние, да извършват плащания във връзка със сключените договори, да бъдат уведомявани за законовите си права и задължения по тези договори и да ги упражняват.

3. Доставчикът организира плащанията и доставките на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в съответните закони. Отношенията между Доставчика и вносителите и/или дистрибуторите на продуктите, които се предлагат в Платформата по отношение на представянето, плащането и доставката на предлаганите продукти се регламентират от съответните отделни споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на тези продукти и не са предмет на настоящите Общи условия.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Уебсайт - настоящият уебсайт, находящ се на адрес http://tiptop.bg.

Платформа – виртуалната платформа за електронна търговия tiptop.bg, достъпна чрез Уебсайта, в която се предлагат стоки за продажба чрез сключване на договор за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Потребителите.

Доставчик - собственикът на Платформата, който я управлява и поддържа.

Потребител – всяко лице, което извършва покупка на предлаганите в Платформата стоки.

III. РЕГИСТРАЦИЯ

4. Като използва Платформата за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят има право да се регистрира чрез Уебсайта като въведе избрани от него име, e-mail и парола. Регистрацията е безплатна и не е задължителна.С нея се създава личен профил на Потребителя, достъпен чрез Уебсайта, който съдържа предоставената лична информация, настройки и история на поръчките.

5. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

6. Регистрацията може да се прекрати по всяко време по желание на Потребителя или Доставчика, в предвидените в Общите условия случаи.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

7. Потребителите сключват договори за покупко-продажба от разстояние на стоките в Платформата по следната процедура:

(1) Избиране на една или повече от предлаганите в Платформата стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка. Потребителят има право да поръчва всички стоки, представени в Уебсайта. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, според предложените от Платформата възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с изпращането на формата за поръчка, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки.

(2) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.

(3) Предоставяне на данни за извършване на доставката, избор на начина и сроковете за доставка.

(4) Избор на способ и момент за плащане на цената и условията за Плащане.

(5) Потвърждение на поръчката. С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Купи", Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и ги приема. Направената поръчка се счита за приета след получаване на потвърждение от страна на Доставчика по електронна поща и между Страните възникват договорни отношения.

8. По силата на сключените с Потребителите договори за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителите на закупените от тях стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, но не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора.

9. Потребителите заплащат доставените стоки съгласно условията, определени в Платформата и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената на съответната стока, обявена в Платформата, която е била актуална по време на поръчката. Посочените на Уебсайта цени на стоките са крайни цени в лева и с включени всички данъци и такси. Доставчикът има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време и без да уведомява предварително Потребителите.

10. При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати пълната стойност на поръчаната стока на Доставчика или на неговият представител, подизпълнител или бизнес партньор, чрез куриера в момента на доставката. При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по предоставена от Доставчика банкова сметка и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Доставчикът или неговият представител, подизпълнител или бизнес партньор изпълнява доставката на поръчаните стоки. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Доставчикът изпълнява доставката на поръчаните стоки.

11. Потребителите и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

12. Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка. Доставчикът може да организира заедно или едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. При упражняване на законовите си права по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

13. За всяка стока на Платформата е публикувана информация за основните й характеристики. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Информацията е на български език, с изключение на имена, модели и друга информация за стоки, за които съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката или няма общоприета еднозначна терминология на Български език.

14. Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от куриерските фирми и се предоставя като ориентировъчна информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.Цената за доставка е приблизителна и служи като ориентир за Потребителя.Цената на доставката зависи от конкретната стока,нейното тегло,сумата по наложения платеж и адреса за доставка,като точната сума може да бъде посочена едва след като бъде създадена товарителница.

15. Срокът на доставка на стоката може да бъде различен за всяка стока при сключване на договора на Потребителя с Доставчика. В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез Платформата.

16. Платформата отразява наличността на стоките към момента, като предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени стоки, публикувани като налични, да бъдат изчерпани към момента на поръчката и да не могат да бъдат поръчани и доставени. Доставчикът се задължава да потвърждава наличието на поръчаните стоки при всяка поръчка и ако не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми, ако има такива.

17. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоките при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

18. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Потребителите чрез Платформата. Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на публикуването й в Платформата преди сключването на договора за покупко-продажба.

V. ОТКАЗ, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

19. Адресът на Доставчика за упражняване на дейността и контакти за кореспонденция и отправяне на писмени изявления от Потребители във връзка с откази, гаранции и рекламации е: гр. София бул. "Александър Малинов“ 51, e-mail: office@tiptop.bg, телефон: 0899933877

20. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора в следния примерен формат:

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:..............................................................................................................................................................

Поръчано на: ........................................................................................

Получено на: ........................................................................................

Име на потребителя: ...............................................................................................

Адрес на потребителя: ............................................................................................

Подпис на потребителя: ..........................................................................................

Дата ...............................“

21. Правото на отказ не се прилага в случаите когато липсват кутия,етикети или придружаваща документация или има следи от употреба на продуктите.

22. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без разходите за доставка, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция.

23. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките.

24. Потребителят се задължава да съхранява получените стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 20. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

25. Стоките, предлагани в Платформата подлежат на законовата гаранция за несъответствие с договора, което съществува при доставката на стоката и се прояви до 2 (две) години след доставката съгласно Закона за защита на потребителя. Срокът за законовата гаранция започва да тече от деня на доставка на стоката. В случай на установено несъответствие на стоката с договора, Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Доставчика чрез писмено изявление на посочения в настоящите Общи условия адрес.Доставчикът не носи гаранция и има прао да откаже рекламация по повод претенции свързани с продуктови характеристики на обувките като водонепропускливост на материите,от които са изградени.Потребителите се съгласяват,че това не е основна характеристика на обувките.Потребителят може да предяви претенции само по отношение на нарушаването на цялостта на обувките в процеса на правилна употреба,което да води до невъзможността на тяхното основно предназначение като такива.

26. Всяко външно несъответствие на стоката с договора, следва да се констатира от Потребителя в момента на доставката,но не по-късно от 14 дни след това, като незабавно за това се уведоми Доставчика и се посочи дали се иска ремонт на стоката, или замяна на стоката с нова от същия вид и със същите характеристики, освен ако това е невъзможно или избраният начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Липсата на изявление по предходната точка, означава, че Потребителят е приел доставената стока без възражения относно наличие на външните несъответствия с договора и впоследствие не може да се позовава на наличието на такива.

27. Привеждането на стоката в съответствие с договора се извършва от Доставчика в рамките на 30 (тридесет) дни, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. След изтичането на този срок, Потребителят има право да развали Договора и да иска от Доставчика да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Потребителят не може да иска разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително. В случай, че стоката не може да бъде приведена в съответствие с договора, Доставчикът се задължава да я замени с друга от същия вид, модел и размер.

28. Всяко скрито несъответствие на стоката с договора, което се прояви до 6 (шест) месеца след доставянето на стоката, се смята, че не е съществувало при доставянето й, ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

29. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да използва подизпълнители и бизнес партньори за изпълнението на договорите за покупко-продажба, включително за плащането и доставката на стоките, предлагани в Платформата, без да е необходимо да уведомява или да получава съгласието на Потребителя за всеки отделен договор. 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

31. Чрез попълването на личните си данни във формуляра за създаване на акаунт и/или поръчка, Потребителят се съгласява и приема, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Платформата и дава съгласието си тези данни да бъдат събирани, обработвани и използвани от Доставчика и неговите подизпълнители и бизнес партньори за целите на договорите за покупко-продажба, включително плащане и доставка, уведомяване относно статуса на поръчките, маркетинг и реклама на стоките, следене на потребителското поведение, както и във всички останали случаи, предвидени в настоящите Общи условия. Доставчикът се задължава да осигури мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни, да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели. Личните данни на Потребителя няма да бъдат предоставяни от Доставчика и неговите подизпълнители и бизнес партньори за използване от трети лица под каквато и да било форма, освен за целите на изпълнение на договорите за покупко-продажба, включително плащане и доставка, както и в други случаи, предвидени в настоящите Общи условия, с изрично съгласие на Потребителя, или ако Доставчикът е задължен да го направи по силата на закон, или информацията е изискана от държавни органи, или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури. Всеки Потребител се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидни от Закона за защита на личните данни относно обработката на личните данни.

32. Доставчикът има право да съхранява данни за Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

33. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да му изпраща по всяко време електронни съобщения, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в Платформата.

34. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението му при използването на Платформата.

35. Потребителят има право на достъп с писмено заявление до своите лични данни, съхранени в Платформата, както и право по всяко време да поиска от Доставчика да заличи, коригира или блокира негови лични данни.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

36. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителите или от трети лица вреди или пропуснати ползи, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи или събития, които са извън контрола на Доставчика.

37. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица включително за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Платформата.

38. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, от което последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия. Доставчикът също така не носи отговорност за технически проблеми в компютърното оборудване на Потребителя.

39. Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация.

40. Доставчикът не носи отговорност за точността на публикуваната информация. Доставчикът не носи отговорност в случай, че при използване на Уебсайта или материали от него за Потребителя възникнат вреди, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

41. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили в резултат на използване или невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Уебсайта.

42. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставката поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

43. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпни чрез препратки, поставени на Уебсайта, както и не носи отговорност за вреди, причинени от използването на тези уебсайтове.

44. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по тези Общи условия и договорите с Доставчика, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране на наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

45. Във всички останали случаи отговорността на Доставчика е ограничена до стойността на поръчаната и платена стока.

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

46. Страните се задължават взаимно да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договорите помежду им и тези Общи условия.

47. Страните се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмената или устна комуникация между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уебсайтове и др.

X. ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ (COOKIES)

48. Платформата използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички Потребители, включително и от нерегистрирани посетители на Уебсайта. Бисквитките представляват данни, които Платформата изпраща към компютъра на Потребителите и посетителите и впоследствие използва, за да ги идентифицира с цел предлагане на по-добри услуги. Потребителите дават своето изрично съгласие за използването на "бисквитки". Ако предпочита да не получава "бисквитки", докато разглежда Уебсайта, Потребителят има възможност да ги откаже, като ги изключи чрез настройките на своя интернет браузър.

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

49. Забранява се възпроизвеждането, дублирането, копирането, продаването или използването с каквато и да е търговска цел на съдържанието на Уебсайта и всяка част от него, включително лого, марка или друго графично или текстово съдържание.

50. Всички използвани имена, знаци, символи на продукти и запазени търговски марки, публикувани в Уебсайта са собственост на носителите на съответните авторски права върху тях и са използвани от Платформата само като част от характеристиките на стоките.

51. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Доставчикът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите от производителя и/или вносителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от Доставчика стоки, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Доставчика и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или вносителите/дистрибуторите им за България.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

52. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да води до недействителност на Общите условия или други клаузи от тях, както на договорите между страните.

53. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договорите между Доставчика и Потребителите, се прилагат законите и другите нормативни актове по действащото законодателство на Република България.

54. Настоящите Общи условия са задължителни за всички Потребители и могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Уебсайта се счита за уведомяване на Потребителите за измененията. При използване на Уебсайта Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България.